Praca: Wizytator

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 84524

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu

 • Wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • Stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego

 • Budynek wyposażony jest w windę osobową i jest nie przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące odwołań nauczycieli od ustalonej oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz wniosków dyrektora szkoły/placówki o ponowne ustalenie oceny pracy
 • Prowadzi postępowania odwoławcze w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach publicznych i niepublicznych szkół/placówek oraz dyrektorów szkół w sprawach dotyczących obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i skreślenia ucznia z listy uczniów
 • Prowadzi sprawy dotyczące opiniowania założenia publicznej i niepublicznej szkoły/placówki
 • Prowadzi sprawy dotyczące rekrutacji kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych
 • Prowadzi nadzór pedagogiczny nad szkołami/placówkami
 • Opiniuje plany sieci publicznych szkół oraz sieci publicznych przedszkoli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający :
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość organizacji pracy i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • Biegła znajomość pakietu biurowego Ms Office
 • Znajomość technik biurowych oraz w zakresie TIK
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ