Wiadomości

Fundusz pracy – definicja, zasady, opłacenia, zwolnienia, kto płaci, ile wynosi, ustawa

Fundusz pracy – definicja, zasady, opłacenia, zwolnienia, kto płaci, ile wynosi, ustawa

Według ustawy Fundusz Pracy to: państwowy fundusz celowy. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy. Pieniądze, jakie wpływają na FP, przeznacza się na:

 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • szkolenia pozwalające na przekwalifikowanie bezrobotnych,
 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • badania rynku pracy,
 • rozwój pośrednictwa zawodowego,
 • staże podyplomowe dla lekarzy, pielęgniarek oraz położnych.

Fundusz Pracy – ustawa

Wszystkie zasady opłacania składek na Fundusz Pracy zostały opisane w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Głównymi celami założenia funduszu była walka z bezrobociem oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Opłat dokonuje się do 10. dnia następnego miesiąca w przypadku osób fizycznych niezatrudniających pracowników. Oraz 15. dnia, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Fundusz Pracy – kto płaci?

Składka na Fundusz Pracy opłacana jest przez pracodawców. Oprócz tego FP finansują: dotacje z budżetu państwa, środki z Unii Europejskiej oraz odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych. Jeżeli osoba fizyczna zleca wykonanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie zatrudnia na pełny etat pracowników, to nie odprowadza pieniędzy na fundusz.

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

Opłacanie składek na Fundusz Pracy następuje w momencie nawiązania stosunku pracy, kiedy zatrudnione osoby są objęte ubezpieczeniami społecznymi. Dotyczy to także umów cywilnoprawnych (oprócz wyżej wymienionego przykładu) oraz gdy przedsiębiorcy zaczynają prowadzić własną działalność gospodarczą. Jak podaje ustawa opłaty przekazuje się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku opóźnień naliczane są odsetki, które również zasilają konto FP.

Ile wynosi Fundusz Pracy?

Pracodawcy przekazują na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru. Zapisy prawne (ustawa) podają, że obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

Fundusz Pracy – zwolnienia

Polskie prawo przewiduje pewne zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy. Pieniędzy nie wymaga się od:

 • przedsiębiorców Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,
 • Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi,
 • Zakładu Opieki nad Niewidomymi w Laskach,
 • zakładów aktywności zawodowej za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Oprócz tego pracodawcy nie uiszczają opłat za pracowników, którzy:

 • powrócili z urlopów wychowawczych, rodzicielskich bądź macierzyńskich (przez okres 36 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca po powrocie do firmy),
 • ukończyli 50. rok życia, a przed podpisaniem umowy o pracę byli co najmniej 30 dni zarejestrowani jako bezrobotni (zwolnienie przez rok),
 • nie ukończyli 30 lat i zostali pozyskani z urzędu pracy (zwolnienie przez rok).

Przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku opłat na FP, gdy opłacają składki w preferencyjnej wysokości. Także, gdy zatrudniają kobiety po 55. roku życia i mężczyzn po 60. roku życia. Zwolnienie z opłaty dotyczy pracowników, których pensja jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku.

Zostaw komentarz