Praca: Starszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 87762

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu

 • parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie

 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność

 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • realizuje zadania w zakresie odraczania terminów lub rozkładania na raty oraz umarzania spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym z tytułu gospodarowania nieruchomościami przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
 • realizuje zadania wynikające z procedury stosowania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających organom administracji rządowej i państwowym jednostkom budżetowym
 • przygotowuje projekty wniosków do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o przyznanie środków z rezerwy celowej na zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z wyroków sądowych oraz decyzji w sprawie przyznania odszkodowania
 • rozpatruje wnioski i przygotowuje projekty postanowień Wojewody Wielkopolskiego o czasowe wstrzymanie czynności organu prowadzącego egzekucję administracyjną w odniesieniu do obowiązków o charakterze pieniężnym
 • rozpatruje wnioski kierowane przez urzędy skarbowe w sprawie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz przygotowuje projekty postanowień Wojewody Wielkopolskiego jako organu egzekucyjnego
 • przygotowuje na potrzeby organów kontrolnych materiałów z zakresu budżetu dysponenta części budżetowej 85/30. Województwo wielkopolskie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, Kpa, Kpc, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo łowieckie i innych aktów prawnych stanowiących podstawę rozstrzygnięć będących źródłem zobowiązań Skarbu Państwa
 • umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność dzielenia się wiedzą, umiejętności organizacyjne, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ