Praca: Starszy specjalista

Ogłoszenie numer: 5565645, z dnia 2021-09-16

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy specjalista
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 69/2021

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunek geologia lub geografia

 

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie ewidencji i bilansowanie złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych
 • prowadzenie ewidencji wnoszonych opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin ze złóż
 • weryfikacja w zakresie prawidłowości naliczonych opłat eksploatacyjnych
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie opłat eksploatacyjnych
 • wymierzanie podwyższonych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin z rażącym naruszeniem warunków koncesji wydanych przez organ administracji geologicznej stopnia wojewódzkiego w zakresie wydobywania kopalin ze złóż
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości naliczania opłat eksploatacyjnych
 • przygotowywanie pism, wezwań i postanowień administracyjnych w zakresie opłat eksploatacyjnych
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych ustalających opłaty eksploatacyjne
 • udzielanie przedsiębiorcom informacji w odniesieniu do opłat eksploatacyjnych
 • obsługa systemu informatycznego w zakresie opłat eksploatacyjnych
 • obsługa systemu CEIDG
 • prowadzenie bazy pozwoleń

Wymagania niezbędne:

 • min. 3-letni udokumentowany staż pracy
 • znajomość ustaw i przepisów z zakresu geologii i ochrony środowiska
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa
 • bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie
 • odporność na stres

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 
Nowoczesny budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie”
   zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
   Oświadczenia do druku – pobierz dokument
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
APLIKUJ TERAZ