Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 80082

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Wymagania niezbędne:


wykształcenie: wyższe inżynierskie
prawo jazdy kat B,
znajomość przepisów w zakresie budowy dróg, branży energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, prawa budowlanego, specustawy,
Umiejętność biegłej obsługi programów (pakiet Office)
Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
Doświadczenie zawodowe : 2 lata w obszarze drogownictwa w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej, koordynacji prac wielobranżowych.

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem merytorycznym, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej (STEŚ, KP, PB,PW,DP) w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z warunkami technicznymi) wraz z etapem uzyskiwania stosowanych zezwoleń, oraz uczestniczy w radach technicznych w spotkaniach dotyczących ww. urządzeń i rozwiązań infrastruktury technicznej,
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz z Kierownikami Projektu w zakresie rozwiązań problemów technicznych występujących m.in. w trakcie budowy ( uzgodnienia, przygotowania materiałów do porozumień, zgłoszeń robót budowlanych, uzyskania warunków technicznych),
 • Przygotowuje treści umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej, współpracuje z właściwymi wydziałami przy opracowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia, elementów SIWZ, oraz negocjowanie zapisów uzyskiwanych warunków technicznych,
 • Współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej na etapie opracowywania dokumentacji,
 • Prowadzi sprawy dotyczące protestów społecznych związanych z planowanymi inwestycjami w zakresie planowanych zamierzeń dotyczących urządzeń infrastruktury technicznej, na postawie posiadanej dokumentacji i projektowanych rozwiązań,
 • Wykonuje prace związane z przygotowywaniem inwestycji w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej od chwili wprowadzenia zadania do planu, aż po uzyskanie zezwolenia na realizację drogowej i / lub ogłoszenia przetargu na wykonawstwo robót / projektowanie i budowę,
 • Przygotowuje wystąpienia o wydanie warunków technicznych dla urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie przebudowy i budowy urządzeń oraz przyłączenia do sieci ww. urządzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej, koordynacji prac wielobranżowych
 • prawo jazdy kat B,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg, branży energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, prawa budowlanego, specustawy,
 • umiejętność biegłej obsługi programów (pakiet Office)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do projektowania lub wykonawstwa w zakresie branży energetycznej lub teletechnicznej
 • Znajomość języków obcych: angielski – poziom komunikatywny, niemiecki – poziom komunikatywny
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych
APLIKUJ TERAZ