Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 76081

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.


Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).


Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.


Czynniki utrudniające wykonywanie zadań: wysiłek fizyczny, praca w terenie, zagrożenie korupcją. 

Zakres zadań

 • Pełni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmującej : prowadzenie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • Pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie: reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobiega w zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. Potwierdzenie faktycznie wykonywanych robót oraz wad a także kontrolowanie rozliczeń budowy. Dokonywanie stosownych zapisów w dzienniku budowy
 • Przeprowadza obowiązkowe kontrole wynikające z art. 62 ustawy Prawo Budowlane. Dostarcza osobie prowadzącej książki obiektów KWP w Poznaniu wszystkie dokumenty przeznaczone do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego dotyczących prowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowalnego
 • Uczestniczy w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych oraz programów inwestycji w zakresie opiniodawczo-doradczym. Przygotowuje przedsięwzięcia zgodnie z zasadami i formami wynikającymi z obowiązujących przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i regulaminów wewnętrznych w odniesieniu do: trybu i zasad planowania zamówień. Bierze udział w pracach komisji zamówień publicznych, przygotowuje dokumenty i organizuje prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowuje materiały dające podstawę prowadzenia ewidencji udzielonych zamówień publicznych. Realizuje proces budowlany począwszy od uzyskania pozwolenia na budowę i dostarczenia na budowę dziennika budowy oraz przekazuje plac budowy dla odbiorcy końcowego. Rozlicza przedsięwzięcia pod kątem finansowym.
 • Aktualizuje wartości środków trwałych, sporządza dowody OT, PT i LT. Przygotowuje dokumenty i dokumentację związaną z pozyskiwaniem środków finansowych poza budżetowych oraz rozlicza te środki. Przygotowuje i sporządza sprawozdania i plany w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów lub poleceń kierownictwa Wydziału.
 • Uczestniczy w szkoleniach organizowanych w ramach wydziału i podmiotów zewnętrznych. Prowadzi archiwizację.
 • Przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z opłaconym obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej - inżynierów budownictwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy z uprawnieniami budowlanymi
 • Znajomość ustawy Prawo Budowlane
 • Bardzo dobry poziom obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjne w zakresie sieci instalacyjnej, urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych
 • Posiadanie uprawnień (SEP) do dozoru i eksploatacji do 1 kV
 • Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ