Praca: Starszy inspektor

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 86803

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa, o normatywnej ilości stopni, z poręczami

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję księgową należności zgodnie z klasyfikacją budżetową, szczególnymi przepisami dotyczącymi rachunkowości budżetowej, zakładowego planu kont; dokonuje komputerowej ewidencji poleceń księgowania w systemie finansowo-księgowym TBD-FK oraz uzgadnia i sprawdza konta księgowe w zakresie dochodów budżetowych
 • prowadzi w systemie TBD-FK konta analityczne należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym; rozlicza dokonywane wpłaty, monitoruje terminowość wpłat; w przypadku wpłat po terminie zapłaty nalicza odsetki oraz wystawia noty odsetkowe i przekazuje dokumentrację do windykacji w trybie administracyjnym lub cywilnym; rozlicza płatności terminalowe
 • sporządza okresowe i roczne sprawozdania budżetowe oraz statystyczne; obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, za pomocą którego otrzymuje oraz przekazuje dane sprawozdawcze dotyczące budżetu państwa
 • sprawdza wyciągi bankowe w zakresie prawidłowości zarachowania dochodów budżetowych; wyjaśnia, rozlicza i przekazuje na właściwe rachunki bankowe mylne lub nadpłacone kwoty; w przypadku braków formalnych, wyjaśnia, uzupełnia i kompletuje dokumenty
 • prowadzi systematyczną analizę należności budżetowych, na podstawie której dokonuje przeniesień na konta odzwierciedlające należności wymagalne, nalicza odsetki właściwe dla danego rodzaju należności, dokonuje odpisów aktualizujących należności
 • prowadzi monitoring terminowości wpłat należności budżetowych, rozlicza należności rozłożone na raty, dokonuje stosownych przeksięgowań rat wymagalnych oraz naliczeń właściwych odsetek; współpracuje z pracownikami Oddziału prowadzącymi egzekucję należności o charakterze administracyjnym oraz z pracownikami Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru w zakresie windykowanych należności o charakterze cywilnoprawnym
 • przeprowadza inwentaryzację należności budżetowych, weryfikuje salda, wystawia potwierdzenia sald, przygotowuje zestawienia obrotów i sald kont rozrachunkowych i wynikowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność współpracy z klientami zewnętrznymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputerowych programów księgowych
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i informacjami
 • wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej
 • radzenie sobie ze stresem
APLIKUJ TERAZ