Praca: Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85408

Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


– Budynek wyposażony w windę osobową,


– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,


- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- Zagrożenie korupcją,


- praca w terenie,


-  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- praca pod presją czasu,

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, planu zagospodarowania przestrzennego województwa i wyłącznej strefy ekonomicznej w celu przygotowania uzgodnień dokumentów planistycznych w odniesieniu do obszarów chronionych,
 • Przygotowuje postanowienia i prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów chronionych – w celu zapewnienia realizacji celów ochrony tych obszarów,
 • Przygotowuje postanowienia związane z uzgadnianiem projektów uchwał w sprawie wyznaczenia, likwidacji lub zmiany granic parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu oraz projektów uchwał w sprawie ustanowienia planu ochrony parku krajobrazowego,
 • Przygotowuje opinie, wnioski i informacje w zakresie obszarów chronionych i innych zagadnień ochrony przyrody w ramach współpracy między Wydziałami,
 • Prowadzi rejestr parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu: biologia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu lub pokrewne lub dowolne średnie i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, biologii, geografii,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ochroną przyrody, ochroną środowiska lub pokrewnej,
 • Wiedza merytoryczna z zakresu biologii, ekologii, leśnictwa, geografii, ochrony przyrody i środowiska
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, dyrektyw unijnych,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi oprogramowania GIS,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność negocjacji i łagodzenia napięć powstałych w skutek rozbieżności interesów ochrony przyrody i niektórych inwestorów,
APLIKUJ TERAZ