Praca: Starszy inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 73216

Warunki pracy

WARUNKI PRACY


Praca wykonywana głównie w punkcie legalizacyjnym, w którym przeprowadzane są czynności sprawdzenia liczników energii elektrycznej oraz w laboratorium w urzędzie. Zadania związane są z wykonywaniem pomiarów wielkości elektrycznych: rezystancji, natężenia prądu, napięcia, mocy, energii elektrycznej i innych parametrów związanych. W pomieszczeniu pracy występuje napięcie międzyfazowe. Część obowiązków może być wykonywana w ramach podróży służbowych na terenie kraju, które wiążą się z koniecznością transportu materiałów i przyrządów pomiarowych. Możliwy czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) – zróżnicowany czas pracy, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na parterze budynku. W budynku nie ma windy oraz łazienek dostosowanych do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Część czasu pracy mogą stanowić delegacje służbowe wykonywane na terenie kraju. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami służbowymi lub klientów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Samodzielnie przeprowadza prawną kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych i innych czynności metrologicznych wg obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz procedur pomiarowych w celu zalegalizowania przyrządu pomiarowego, sporządzenia decyzji odmowy legalizacji, świadectwa wzorcowania lub świadectwa ekspertyzy
 • Samodzielnie ocenia zgodności wyników pomiarów z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, normami, specyfikacjami technicznymi. Sprawdza wyniki pomiarów, weryfikuje obliczenia i dane na protokołach oraz świadectwach w ramach prawnej kontroli metrologicznej, wzorcowań, ekspertyz
 • Samodzielnie sporządza decyzje odmowy legalizacji, świadectwa wzorcowania i ekspertyz, w celu przedłożenia ich do sprawdzenia, autoryzowania i/lub podpisania i przekazania klientowi Urzędu
 • Przeprowadza rozmowy z klientem, w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia jego wymagań, udziela wyjaśnień klientom w sprawach dotyczących przepisów ustawy Prawo o miarach w celu poinformowania ich o obowiązujących w tym obszarze przepisach prawnych
 • Współpracuje z personelem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę klienta w celu dokonania analizy i przeglądu zapytań, zleceń i wniosków na czynności metrologiczne
 • Realizuje i dokumentuje działania zgodnie z wymaganiami wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów oraz utrzymywania zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (elektryczne, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka) lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu pomiarów
 • Przeszkolenie metrologiczne ogólne i specjalistyczne w zakresie wykonywanych pomiarów
 • Uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1: instalacje elektroenergetyczne do 1 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 1 kV.
 • Prawo jazdy (kat. B)
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do ustawy, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi programów biurowych MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia na stanowisku pracy do eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno- pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1:instalacje elektroenergetyczne do 6 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 6 kV.
 • Język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej
APLIKUJ TERAZ