Praca: Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85404

Warunki pracy

. trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,


· szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),


· narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, 


· narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn
i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze,


· częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,


· pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,


·  przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych, wysokościach wymagających pozycji schylonych,


· przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia


· pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo,


· budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń naturalnych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej,
 • analizuje wnioski i dokumentacje w sprawach nabywania oraz używania i przechowywania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, przechowywania i używania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych,
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach,
 • opracowuje projekty planów pracy i sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję, w rocznym horyzoncie czasowym,
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające,
 • nadzoruje prowadzone akcje ratownicze, w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego - powyżej 3 lat pracy jako osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych
lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego
lub w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej,
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, w zakresie zadań realizowanych przez Urząd, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych
APLIKUJ TERAZ