Praca: Starszy inspektor do spraw oceny metrologicznej w Wydziale Usług Metrologicznych, Laboratorium Elektryczności i Fotometrii

Ogłoszenie numer: 4160023, z dnia 2021-01-27

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
61-893 Poznań ul. Krakowska 19
Ogłoszenie nr 73216 / 15.01.2021

 

Starszy inspektor do spraw oceny metrologicznej w Wydziale Usług Metrologicznych, Laboratorium Elektryczności i Fotometrii

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

 

Opis stanowiska

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Umowa na czas określony

Liczba stanowisk 1
Wymiar etatu 1
Status nabór w toku

Ważne do 5 lutego 2021 r.

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Poznań, ul. Krakowska 19

ADRES URZĘDU:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań


Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:


Samodzielnie przeprowadza prawną kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych i innych czynności metrologicznych wg obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz procedur pomiarowych w celu zalegalizowania przyrządu pomiarowego, sporządzenia decyzji odmowy legalizacji, świadectwa wzorcowania lub świadectwa ekspertyzy.


Samodzielnie ocenia zgodności wyników pomiarów z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, normami, specyfikacjami technicznymi. Sprawdza wyniki pomiarów, weryfikuje obliczenia i dane na protokołach oraz świadectwach w ramach prawnej kontroli metrologicznej, wzorcowań, ekspertyz.


Samodzielnie sporządza decyzje odmowy legalizacji, świadectwa wzorcowania i ekspertyz, w celu przedłożenia ich do sprawdzenia, autoryzowania i/lub podpisania i przekazania klientowi Urzędu.

 

Przeprowadza rozmowy z klientem, w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia jego wymagań, udziela wyjaśnień klientom w sprawach dotyczących przepisów ustawy Prawo o miarach w celu poinformowania ich o obowiązujących w tym obszarze przepisach prawnych.


Współpracuje z personelem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę klienta w celu dokonania analizy i przeglądu zapytań, zleceń i wniosków na czynności metrologiczne.


Realizuje i dokumentuje działania zgodnie z wymaganiami wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów oraz utrzymywania zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025

 

Wymagania

Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie techniczne (elektryczne, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka) lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w wykonywaniu pomiarów
 • Przeszkolenie metrologiczne ogólne i specjalistyczne w zakresie wykonywanych pomiarów
 • Uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno-pomiarowym dla następujących
 • urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1: instalacje elektroenergetyczne do 1 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 1 kV.
 • Prawo jazdy (kat. B)
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do ustawy, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi programów biurowych MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe techniczne (elektryczne, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka lub pokrewne) lub
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych.
 • Uprawnienia na stanowisku pracy do eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno- pomiarowym dla następujących
 • urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1:instalacje elektroenergetyczne do 6 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie
 • pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 6 kV.
 • Język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej

Oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów
 • wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od
 • Udokumentowanego stażu pracy
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Czas pracy w godzinach od 7:00 do 15:00, z możliwością ustalenia indywidualnego czasu pracy
 • Szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia dające możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego na życie
 • Miejsce pracy zlokalizowane w centrum Poznania z odpowiednimi połączeniami komunikacyjnymi

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
 • niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
 • wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu
 • potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY


Praca wykonywana głównie w punkcie legalizacyjnym, w którym przeprowadzane są czynności sprawdzenia liczników energii elektrycznej oraz w laboratorium w urzędzie. Zadania związane są z wykonywaniem pomiarów wielkości elektrycznych: rezystancji, natężenia prądu, napięcia, mocy, energii elektrycznej i innych parametrów związanych. W pomieszczeniu pracy występuje napięcie międzyfazowe. Część obowiązków może być wykonywana w ramach podróżysłużbowych na terenie kraju, które wiążą się z koniecznością transportu materiałów i przyrządów pomiarowych.

 

Możliwy czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz.dziennie) – zróżnicowany czas pracy, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na parterze budynku. W budynku nie ma windy oraz łazienek dostosowanych do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Część czasu pracy mogą stanowić delegacje służbowe wykonywane na terenie kraju. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami służbowymi lub klientów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ