Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 98710

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.


Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).


Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.

Zakres zadań

 • Dekretuje dokumenty księgowe i przypisuje do odpowiedniego okresu sprawozdawczego;
 • Prowadzi kontrolę formalno-rachunkową przyjmowanych dowodów księgowych;
 • Uzgadnia salda kont księgowych;
 • Wprowadza zadekretowane operacje gospodarcze do systemu finansowo-księgowego;
 • Sporządza przeksięgowania błędnie zaewidencjonowanych operacji finansowych;
 • Współpracuje z pozostałymi zespołami Wydziału Finansów KWP w Poznaniu oraz jednostkami i komórkami Policji;
 • Uzgadnia operacje finansowe w zakresie podatków (podatek dochodowy, zryczałtowany, podatek VAT) oraz składek i zasiłków ZUS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Umiejętność negocjacji i komunikacji;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ