Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 98714

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.


Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).


Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.

Zakres zadań

 • Nalicza wynagrodzenia, zasiłki chorobowe i inne należności (nagrody roczne, jubileuszowe, uznaniowe, motywacyjne, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop) wprowadzenie tych danych do bazy płacowej i sporządzanie list płac z programu płacowego;
 • Prowadzi karty wynagrodzeń pracowników i funkcjonariuszy, nanosi zmiany składników wynagrodzenia, stanowisk i okresów ich obowiązywania
 • Sporządza i opisuje potrącenia prawne, informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11);
 • Prowadzi kontrolę merytoryczną i formalno-rachunkową naliczeń wynagrodzeń, świadczeń oraz pochodnych od płac pracowników i funkcjonariuszy;
 • Prowadzi korespondencję z Sądami, Komornikami i Urzędami Skarbowymi w zakresie zajęć wynagrodzenia;
 • Monitoruje naliczenia i potrącenia na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz sporządzanie comiesięcznych uzgodnień do ZUS oraz naliczanie kapitałów początkowych na potrzeby ZUS;
 • Prowadzi korespondencję z jednostkami podległymi KWP w zakresie opracowanych dokumentów finansowych;
 • Archiwizuje dokumentację wytworzoną i służbowo wykorzystaną na stanowisku służbowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Umiejętność negocjacji i komunikacji;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ