Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 98302

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.
Czynniki utrudniające wykonywanie zadań: wysiłek fizyczny, praca w terenie, zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Pełni samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie obejmujące: prowadzenie nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych w zakresie instalacji robót sanitarnych, sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie: reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie w zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzania i odbierania robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy i dokonywanie stosownych zapisów w dzienniku budowy
 • Przeprowadza obowiązkowe kontrole wynikające z art. 62 ustawy Prawo budowlane, dostarcza osobie prowadzącej książki obiektów KWP w Poznaniu wszystkie dokumentacje przeznaczone do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego
 • Uczestniczy w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych oraz programów inwestycji w zakresie opiniodawczo-doradczym. Przygotowuje przedsięwzięcia zgodnie z zasadami i formami wynikającymi z obowiązujących przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i regulaminów wewnętrznych, w odniesieniu do trybu i zasad planowania zamówień. Bierze udział w pracach komisji zamówień publicznych, przygotowuje dokumenty i organizuje prowadzenie postępowań o udziale zamówienia publicznego, przygotowuje materiały dające podstawę prowadzenia ewidencji udzielonych zamówień publicznych sprawozdań i analiz, realizuje proces budowlany począwszy od uzyskania pozwoleń na budowę i dostarcza na budowę dziennik budowy oraz przekazuje plac budowy odbiorcy końcowemu i rozlicza finansowo przedsięwzięcie
 • Przekazuje wartości środków trwałych do Zespołu RWiT, celem sporządzenia dowodów OT, PT,i LT. Przygotowuje dokumenty i dokumentację związane z pozyskiwaniem środków finansowych poza budżetowych oraz rozliczeniem tych środków. Przygotowuje sprawozdania planów w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów lub poleceń kierownictwa Wydziału
 • Uczestniczy w szkoleniach organizowanych w ramach wydziału i podmiotów zewnętrznych. Prowadzi archiwizację dokumentów
 • Prowadzi pojazdy służbowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy z uprawnieniami budowlanymi
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Posiadanie uprawnień konserwatora instalacji centralnego ogrzewania
 • Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Posiadanie prawa jazdy kat. „B”
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa aplikacji pakietu biurowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
APLIKUJ TERAZ