Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 83843

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
praca w terenie
zagrożenie korupcją
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
stres związanych z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz odpowiedzialności za różnorodne zadania i działania pod presją czasu

Zakres zadań

 • Zbiera informacje o wadach, prowadzi ich ewidencję i monitoring upływu terminów usunięcia wad w celu zapewnienia właściwej trwałości obiektu dla zadań związanych z realizacją programów rządowych
 • Przedstawia Dyrektorowi Oddziału propozycje składu Komisji Przeglądów Gwarancyjnych, ustala terminy komisyjnych przeglądów gwarancyjnych i odbiorów pogwarancyjnych z powiadomieniem Komisji i Gwaranta w celu dokonania na etapie eksploatacji oceny prawidłowości wykonania zadań związanych z realizacją programów rządowych
 • Monitoruje upływ terminów z Gwarancji Jakości i rękojmi za wady na zgłoszenie roszczeń przez Zamawiającego z tytułu wykrytych wad dla zadań związanych z realizacją programów rządowych,
 • Weryfikuje aktualność zabezpieczeń należytego wykonania umowy w zakresie roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w celu zapewnienia ciągłości zabezpieczenia finansowego i zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków publicznych dla zadań związanych z realizacją programów rządowych
 • Bierze udział w przeglądach gwarancyjnych w charakterze sekretarza w celu terminowego i skutecznego usunięcia stwierdzonych wad dla zadań związanych z realizacją programów rządowych
 • Sporządza szczegółowe Protokoły Przeglądów Gwarancyjnych dla zadań związanych z realizacją programów rządowych
 • Monitoruje działania dotyczące wywiązywania się Gwaranta z usuwania ujawnionych Wad wskazanych w Protokołach Przeglądów Gwarancyjnych i Protokołach Zgłoszeń Wad na podstawie informacji uzyskiwanych od członków Komisji Przeglądów Gwarancyjnych,
 • Przedstawia Dyrektorowi Oddziału i Z-cy Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji rekomendację sposobu postępowania w przypadku niewywiązywania się Gwaranta ze zobowiązań gwarancyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska, znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ