Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 83176

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu oraz praca w terenie,

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A,

 • przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe,

 • obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu do budynku,

 • w budynku korytarze są pozbawione progów, umożliwiając swobodne poruszanie się po nich osobom na wózku inwalidzkim

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję podatników i płatników m.in. poprzez ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, w celu zapewnienia kompletnej i rzetelnej bazy danych rejestracyjnych,
 • Rejestruje i wykreśla z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT UE, w celu zapewnienia aktualnej bazy danych,
 • Prowadzi postępowania w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważnienia NIP w celu zapobiegania oszustwom podatkowym,
 • Prowadzi analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się,
 • Wydaje potwierdzenia nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP),
 • Udostępnia NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, za pośrednictwem e-PUAP lub innych środków komunikacji elektronicznej,
 • Gromadzi, przechowuje i aktualizuje dokumentację związaną z nadaniem NIP,
 • Ewidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP),
 • Weryfikuje i rejestruje w systemie e-Deklaracje pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomień o ich odwołaniu,
 • Udostępnia dane zgromadzone w CRP KEP,
 • Wydaje zaświadczenia o nadaniu NIP i informacji o nadaniu NIP,
 • Przyjmuje i ewidencjonuje zgłoszenia o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku,
 • Przygotowuje dane do sprawozdań w zakresie właściwości merytorycznej komórki organizacyjnej,
 • Dokonuje czynności sprawdzających,
 • Wykonuje inne czynności z zakresu zadań urzędu powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Zastępcę Naczelnika lub Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 • Przyjmuje i weryfikuje dokumenty wyboru form opodatkowania podatników podatku dochodowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładność i systematyczność,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • Uprawnienia z obsługi programu komputerowego BIBLIOTEKA AKT, SZD, SSP, POLTAX, SERCE, KORRP,
APLIKUJ TERAZ