Praca: Referent prawny

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 88656

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze budynku biurowego

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z przejmowaniem na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi wraz z przygotowaniem decyzji administracyjnych
 • prowadzi sprawy dotyczące uwłaszczania państwowych osób prawnych wraz z ustaleniem odpłatności i warunków nabycia budynków i urządzeń, łącznie z przygotowaniem decyzji administracyjnych
 • przygotowuje odpowiedzi na skargi i wnioski oraz informacje i sprawozdania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
 • realizuje zadania przewidziane w przepisach Prawa Wodnego w zakresie potwierdzania reprezentacji Skarbu Państwa przez Wody Polskie
 • przygotowuje zezwolenia na obrót nieruchomościami państwowymi oraz udziela bonifikat w cenie sprzedawanych nieruchomości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów dotyczących nieruchomości (w tym już nieobowiązujących), w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, o księgach wieczystych i hipotece, o spółdzielniach mieszkaniowych, o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • znajomość ustaw dotyczących struktury i kompetencji organów władzy publicznej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność poruszania się w często zmieniających się przepisach prawa
 • umiejętność kreatywnego myślenia
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • asertywność
 • radzenie sobie ze stresem
 • dostosowywanie się do zmian
APLIKUJ TERAZ