Praca: Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 87535

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


-      praca pod presją czasu, stres,


-      praca w terenie w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,


-      wyjazdy służbowe krajowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;


-      w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje pod nadzorem przełożonego prace w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska związane z wykonywaniem ocen jakości wód powierzchniowych w oparciu o zweryfikowane dane monitoringowe zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z pozostałymi Wydziałami Departamentu z uwzględnieniem presji, w tym transportu zanieczyszczeń rzekami w układzie hydrograficznym kraju.
 • Dokonuje pod nadzorem przełożonego weryfikacji jakościowej wyników pomiarów i badań jakości wód na potrzeby wykonywania ocen stanu wód na obszarze województwa z uwzględnieniem specyfiki regionu. Analizuje wyniki pomiarów jakości wód oraz inne informacje dotyczące jakości wód i emisji zanieczyszczeń do wód.
 • Uczestniczy w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz rozwojem systemu w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej. Zapewnia administrowanie SI JWoda w zakresie klasyfikacji wskaźników i ocen stanu wód.
 • Udostępnia na wniosek informacji o stanie środowiska w zakresie jakości wód oraz opiniuje profile wody w kąpieliskach i miejsc okazjonalnie wskazanych do kąpieli z obszaru województwa. Przygotowuje odpowiedzi na skargi/interpelacje dotyczące jakości wód w danym województwie.
 • Analizuje przepisy UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu oceny stanu wód i opiniuje z uwzględnieniem tych przepisów projekty aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji dotyczących monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego.
 • Opiniuje odpowiednie części programów Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikające z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE.
 • Opracowuje sprawozdania, komunikaty, raporty i bieżące informacje dotyczące jakości wód, a także działalności Departamentu Monitoringu Środowiska w zakresie monitoringu wód, dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska.
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach, konferencjach i spotkaniach edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz w ich organizacji, w zakresie kompetencji merytorycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie – ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, biologia, geografia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód
 • Znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE; 2008/105/WE oraz 2013/39/WE
 • Ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość obsługi narzędzi GIS (np. ArcGIS)
 • Znajomość metod modelowania transportu zanieczyszczeń wód
 • Znajomość metod statystycznych
 • Znajomość obsługi baz danych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ