Praca: Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 86709

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca w laboratorium związana z obsługą wyposażenia badawczo-pomiarowego, głównie mikroskopy;


-      praca przy komputerze;


-      praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;


-      wyjazdy służbowe krajowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


-      w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi badania makrofitowe rzek oraz jezior.
 • Pobiera próbki i identyfikuje makrobezkręgowców bentosowych, fitobentosu oraz fitoplanktonu.
 • Wprowadza na bieżąco wyniki badań do baz danych. Prowadzi bieżącą dokumentację wyników wykonywanych pomiarów i badań, interpretuje oraz opracowuje wyniki.
 • Wykonuje pomiary i pobór próbek w terenie dla wód, zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi.
 • Obsługuje wyposażenie pomiarowe i badawcze niezbędne do wykonywania badań lub pomiarów.
 • Prowadzi bieżącą dokumentację systemu zarządzania jakością, w tym kart kontroli jakości , wzorcowań, sprawdzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Ogólna wiedza hydrobiologiczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość fauny i flory wodnej
 • Umiejętność pływania
APLIKUJ TERAZ