Praca: Pracownik do Obsługi Strefy Saun / Saunamistrz

Zatrudnimy

Osoby do obsługi strefy saun/ saunamistrzów
Miejsce pracy: Poznań
OPIS ZADAŃ:

 

Do obsługi strefy należy:

 • przeprowadzanie ceremonii zapachowych
 • sprzedaż produktów dostępnych w barze Świata Saun
 • obsługa recepcji
 • instruowanie klientów na temat zasad poprawnego saunowania
 • wykonywanie niektórych czynności biurowych, np. prowadzenie dokumentacji strefy saun
OFERUJEMY:
 • pracę w nowoczesnym, atrakcyjnym i profesjonalnym ośrodku saunowym
 • miłą atmosferę w energicznym i uśmiechniętym zespole doświadczonych saunamistrzów Term Maltańskich
 • pracę dwuzmianową w godzinach otwarcia strefy (również w weekendy i święta)
 • elastyczne formy współpracy dostosowane do Twoich możliwości (umowa o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze lub umowa zlecenie)
 • możliwość uczestnictwa w ogólnopolskich i światowych zawodach saunamistrzów
 • dodatkowo: prywatna opiekę medyczną, dofinansowanie w ramach funduszu świadczeń socjalnych, dofinansowanie do biletów wstępu do Kompleksu
NASZE WYMAGANIA:
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe (animacja
  czasu wolnego, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne,
  fizjoterapia, odnowa biologiczna)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • zainteresowanie kulturą saunowania
 • pogodne usposobienie i miła aparycja
 • kreatywność, komunikatywność i umiejętność
  pracy w grupie
 • dyspozycyjność
 • książeczka badań sanitarno-epidemiologicznych
 • mile widziana znajomość obsługi programu MS Office oraz
  umiejętności pracy biurowej

 

 

 

Dołącz do naszego zespołu !
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

(Kliknij tutaj aby wyświetlić klauzulę)

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy UniiEuropejskiej PL) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Termy Maltańskie sp. z o.o. ul. Termalna 1,61-028 Poznań.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Dawid Nogaj, z którym można się kontaktować za pomocąpoczty elektronicznej: iod@termymaltanskie.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe, o wykształceniu, umiejętnościach idoświadczeniu zawodowym) przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c, czyli obowiązek prawny spoczywającyna administratorze, w zakresie opisanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz rozporządzeniu Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcówdokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowychpracownika.Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, aich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane: ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związkówzawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności luborientacji seksualnej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane wogłoszeniu stanowisko przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przesłania Pani/Pana aplikacji,a w przypadku gdy wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach również przez okres do6 miesięcy od momentu przesłania Pani/Pana aplikacji, a po tym terminie zostaną zniszczone.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcy systemu rekrutacyjnego wspierającegoproces rekrutacji, z którym współpracują Termy Maltańskie, a także mogą zostać udostępnionepodmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa na udokumentowany wniosek (np. policji,urzędom, sądom).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do :
a. dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych (poprawienia),
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy daneniezgodnie z prawem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji aninie będę profilowane.
8. Termy Maltańskie sp. z o.o. nie przekazują Państwa danych osobowych poza Europejski obszarGospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
APLIKUJ TERAZ