Praca: Podinspektor

Ogłoszenie numer: 7114890, z dnia 2022-06-13

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 61/2022

liczba etatów: 1


wykształcenie: wyższe

preferowane kierunki: politologia, ekonomia, prawo, europeistyka, administracja, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, zarządzanie państwem

 
Zakres obowiązków podinspektora ds. informacji europejskiej:
 • wykonywanie czynności administracyjno-kancelaryjnych związanych z działaniem Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli
 • redagowanie różnego rodzaju tekstów, w tym artykułów prasowych, newsletterów, wywiadów, raportów, sprawozdań i pism oraz zarządzanie profilami Biura w mediach społecznościowych
 • monitorowanie polityk, programów, funduszy i inicjatyw Unii Europejskiej oraz udział w wydarzeniach związanych z tą tematyką
 • stały kontakt z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej oraz placówek dyplomatycznych RP
 • stały kontakt z podmiotami Województwa Wielkopolskiego w zakresie przekazywania informacji oraz ich reprezentowania na forum Unii Europejskiej
 • podejmowanie działań na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez kontakty z przedstawicielami regionów w Brukseli – zwłaszcza z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń organizowanych przez Biuro
 • wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na polski i vice versa oraz z innych zadeklarowanych przez kandydata języków
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu Województwa Wielkopolskiego
 • znajomość specyfiki, potencjału oraz potrzeb Województwa Wielkopolskiego
 • znajomość problematyki Unii Europejskiej oraz polityk unijnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które bezpośrednio wpływają na samorządy
 • znajomość struktury i zakresu działania instytucji i organów doradczych UE
 • umiejętność redagowania różnego rodzaju tekstów, w tym: artykułów prasowych, newsletterów, wywiadów, raportów, sprawozdań i pism
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1
 • umiejętność tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na polski i vice versa oraz z innych języków, których znajomość kandydat deklaruje
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • biegła obsługa komputera - pakietu aplikacji biurowych MS Office oraz urządzeń biurowych
 • kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe proszeni są o podanie danych kontaktowych osób, które mogą poświadczyć ustnie referencje kandydata
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość dodatkowych języków obcych, w szczególności języka niemieckiego lub/i francuskiego
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym lub/i administracji publicznej
 • znajomość specyfiki środowiska naukowego w Województwie Wielkopolskim
 • doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń ustnych
Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 

Praca w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (rue Montoyer 21, 1000 Bruksela - Belgia) wiąże się z koniecznością przeprowadzenia się do Belgii. Pracodawca nie pokrywa kosztów związanych z zamieszkaniem na terenie Belgii.

 
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
 • pracę w dynamicznym i zgranym zespole w środowisku międzynarodowym.
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).  „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
  • zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
   Oświadczenia do druku – pobierz
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
APLIKUJ TERAZ