Praca: Podinspektor

Ogłoszenie numer: 7105029, z dnia 2022-06-10

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Oddział Kontroli, Wydział Kontroli

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 59/2022

wymiar etatu: 1 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia)

wykształcenie: wyższe


Zakres obowiązków:
 • przeprowadzanie kontroli projektów na miejscu w celu zapewnienia zgodności realizacji projektów z dokumentami programowymi oraz przepisami krajowymi i unijnymi
 • weryfikacja wydatków i realizacji współfinansowanych produktów i usług
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych i kontroli na dokumentach
 • weryfikacja udzielania zamówień przez beneficjentów i nakładanie korekt finansowych/pomniejszeń za naruszenie zasady konkurencyjności lub prawa zamówień publicznych
Wymagania niezbędne:(weryfikowane w trakcie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej):
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  (
  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf)
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
  (
  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/105800/Wytyczne_w_zakresie_kontroli_na_lata_2014_2020_zatwierdzone_grudzien_2021.pdf)
 • ogólna wiedza dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 • ogólna wiedza w zakresie obowiązujących aktów prawnych: ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.)
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie
 • łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej, w tym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (wersja obowiązująca) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (wersja obowiązująca),
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • samodzielność, kreatywność
Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu:

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą dokładności oraz z wyjazdami służbowymi na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530). Oświadczenia do druku – pobierz dokument
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
APLIKUJ TERAZ