Praca: Podinspektor

Ogłoszenie numer: 5605776, z dnia 2021-09-27

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Zdrowia

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 73/2021

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe,

 

Zakres obowiązków:
 • udział w przyznawaniu dotacji na pierwsze wyposażenie centrom integracji społecznej tworzonym przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym - ogłaszanie naboru, weryfikacja wniosku, przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności w formie otwartych konkursów ofert i procedury tzw. „małych grantów" - dokumentacja konkursowa, weryfikacja ofert, udział w posiedzeniach komisji konkursowej opiniującej nadesłane oferty, przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 • współpraca z placówkami edukacyjno-wychowawczymi, podległymi Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu uzależnień – ustalanie planu działań, weryfikacja wniosków o dofinansowanie, przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • tworzenie baz danych i bieżąca weryfikacja informacji na temat realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • udział w organizacji szkoleń dla pełnomocników/koordynatorów gmin oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych (liderów) oraz innych przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
 • udział w przygotowywaniu wojewódzkich kampanii promocyjnych i informacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
 • opracowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Województwa, Sejmiku i jego Komisji

Wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawnych, w tym: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • biegła obsługa Excel, Word (MsOffice)
 • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność i zaangażowanie

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu województwa
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 

Nowoczesny budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko związane
z pracą przy komputerze, wymagające skupienia, rzetelności i dokładności.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie”
   zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
   Oświadczenia do druku – pobierz dokument
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
APLIKUJ TERAZ