Praca: Konserwator urządzeń technicznych

Zatrudnimy osobę na stanowisko

Konserwator urządzeń technicznych
Miejsce pracy: Poznań
OPIS ZADAŃ:

 

Praca zespołowa w 12-godzinnym systemie dwuzmianowym (zmiana dzienna oraz nocna), w tym:

 • prace konserwatorskie na terenie obiektu
 • usuwanie zgłaszanych usterek
 • kontrola instalacji i urządzeń technicznych (elektrycznych, technologii wody
  oraz instalacji wod.-kan.)
OFERUJEMY:
 • pracę w energicznym i profesjonalnym zespole w nowoczesnym kompleksie rekreacyjno-sportowym
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • nagrody jubileuszowe dla pracowników z najdłuższym stażem w Termach Maltańskich
 • dodatkowe świadczenia: prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie w ramach funduszu
  świadczeń socjalnych, dofinansowanie do biletów wstępu do Kompleksu
 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego
NASZE WYMAGANIA:
 • znajomość jednego z zagadnień: elektrycznych, mechanicznych, automatyki, instalacji sanitarnych itp.
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i rzetelność
MILE WIDZIANE:
 • wykształcenie techniczne
 • uprawnienia SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji urządzeń prądotwórczych, elektroenergetycznych i elektrotermicznych (możliwość uzupełnienia uprawnień podczas trwania okresu próbnego)
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i DTR urządzeń
 • umiejętności ogólnobudowlane (malarskie, glazurnicze itp.)
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 


 
Jeśli spełniasz wymagania lub chcesz zdobyć nowe umiejętności - dołącz do naszego zespołu!
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

(Kliknij tutaj aby wyświetlić klauzulę)

INFORMACJA DLA KANDYDATA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy UniiEuropejskiej PL) informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Termy Maltańskie sp. z o.o. ul. Termalna 1,61-028 Poznań.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Dawid Nogaj, z którym można się kontaktować za pomocąpoczty elektronicznej: iod@termymaltanskie.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe, o wykształceniu, umiejętnościach idoświadczeniu zawodowym) przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c, czyli obowiązek prawny spoczywającyna administratorze, w zakresie opisanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz rozporządzeniu Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcówdokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowychpracownika.Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, aich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane: ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związkówzawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności luborientacji seksualnej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane wogłoszeniu stanowisko przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przesłania Pani/Pana aplikacji,a w przypadku gdy wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach również przez okres do6 miesięcy od momentu przesłania Pani/Pana aplikacji, a po tym terminie zostaną zniszczone.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcy systemu rekrutacyjnego wspierającegoproces rekrutacji, z którym współpracują Termy Maltańskie, a także mogą zostać udostępnionepodmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa na udokumentowany wniosek (np. policji,urzędom, sądom).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do :
a. dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych (poprawienia),
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy daneniezgodnie z prawem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji aninie będę profilowane.
8. Termy Maltańskie sp. z o.o. nie przekazują Państw
APLIKUJ TERAZ