Praca: Kierownik zakładu

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  ogłasza konkurs na

Kierownika Zakładu w obszarze Bioobrazowania Molekularnego za pomocą Spektrometrii Mas

Kierownik zakładu
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: 04/2021/KZ

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 lutego 2022 r.

ADRES STRONY ICHB PAN: https://portal.ichb.pl

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu to unikatowe w skali Polski i Europy interdyscyplinarne centrum naukowe prowadzące badania łączące obszary chemii, biologii i informatyki. Dysponuje nowoczesną przestrzenią laboratoryjną i doskonale wyposażonymi pracowniami specjalistycznymi wspomagającymi prowadzone badania naukowe. Główna tematyka prowadzonych tu prac obejmuje syntezę oraz badania struktury i funkcji kwasów nukleinowych i białek oraz ich komponentów. Instytut otwiera się też na inne interdyscyplinarne kierunki badawcze łączące w różnych aranżacjach chemię, biologię i informatykę.

 

Obecnie ICHB PAN planuje utworzyć nowy zakład działający w obszarze

 

bioobrazowania molekularnego za pomocą spektrometrii mas


Oferta adresowana jest do ambitnych naukowców pragnących prowadzić samodzielną pracę naukową w ICHB PAN w wieloletniej perspektywie. Kandydat powinien mieć sformułowaną własną, interesującą tematykę działalności naukowej, mieszczącą się w obszarze bioobrazowania molekularnego i wykorzystującą w tym celu spektrometrię mas. Wymaga się, aby badania prowadzone były na wysokim (w skali międzynarodowej) poziomie naukowym. Rezultaty prac powinny być publikowane w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Oczekuje się, że kierownik zakładu będzie zdobywał granty na realizację projektów badawczych, a także będzie aktywnie działał na rzecz lokalnego i międzynarodowego środowiska naukowego.

 

Dla zakładów naukowych ICHB PAN zapewnia ogólne zaplecze laboratoryjne i aparaturowe, a także wsparcie kilkunastu pracowni specjalistycznych ICHB PAN w różnorodnych obszarach badań (zob. https://portal.ibch.poznan.pl/pracownie-specjalistyczne/).


Warunki, które powinien spełniać Kandydat:
 • Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk chemicznych, biologicznych lub pokrewnych.
 • Mieć znaczący dorobek naukowy w obszarze chemii, biologii lub dziedzinach pokrewnych, udokumentowany publikacjami naukowymi.
 • Mieć doświadczenie w zdobywaniu środków na badania.
 • Mieć dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu grupami badawczymi oraz odbyte długoterminowe staże naukowe.
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
 • Podanie do Dyrektora ICHB PAN.
 • Życiorys naukowy (CV), zawierający:
  • identyfikator ORCID (oraz inne, np. Web of Science ResearcherID, Scopus Author Identifier itp.).
  • przebieg edukacji;
  • przebieg kariery zawodowej (miejsce zatrudnienia i stanowiska, staże naukowe, pełnione funkcje kierownicze);
  • zestawienie najważniejszych osiągnięć naukowych;
  • listę recenzowanych publikacji naukowych – wyłącznie indeksowanych w bazie Web of Science ze wskazaniem:
   • swojej osoby (pogrubienie), w tym jako jako pierwszego autora (podkreślenie) lub autora do korespondencji (gwiazdka),
   • zalecane jest podanie numerów DOI,
   • wskaźnika Impact Factor czasopismawg Journal Citation Reports,
   • łącznej liczby cytowań powyższych publikacji w bazie Web of Science (bez autocytowań),
   • indeksu Hirscha (wg Web of Science);
  • inny dorobek publikacyjny;
  • listę wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;
  • dorobek dydaktyczny;
  • dorobek organizacyjny;
  • informacje o kierowaniu projektami badawczymi (ze wskazaniem grantodawcy, budżetu i czasu trwania);
  • informacje o znaczącym udziale w dużych projektach badawczych (ze wskazaniem swojej roli, grantodawcy, budżetu i czasu trwania);
  • nagrody i wyróżnienia;
  • inne istotne informacje.

Proszę uwzględnić wszystkie powyższe punkty w podanej kolejności. W przypadku braku dorobku w którymś obszarze należy w danym punkcie wpisać „brak”.

 • Program badawczy oraz krótki opis koncepcji funkcjonowania zakładu (do czterech stron A4). Oczekuje się, że będą to ambitne i realistyczne plany wpisujące się w misję ICHB PAN, w których w przekonywujący sposób opisane będą działania prowadzące do osiągnięcia znaczących wyników naukowych. Akceptowane będą jedynie takie zgłoszenia, które zapewnią długoletnią działalność zakładu.
 • Skan postanowienia o nadaniu tytułu profesora lub dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego.

Termin składania dokumentów upływa 28 lutego 2022.

W trakcie trwania postępowania konkursowego wybrani kandydaci mogą być poproszeni o publiczne lub niepubliczne przedstawienie swojego dorobku i koncepcji funkcjonowania nowego zakładu w ICHB PAN.

Komisja opracuje swoją rekomendację dla Rady Naukowej ICHB PAN do 30 kwietnia 2022.

Niniejszy konkurs na kierownika zakładu jest równocześnie konkursem na stanowisko naukowe. Zwycięzca konkursu zostanie zatrudniony na stanowisku adiunkta, profesora instytutu lub profesora, w zależności od posiadanego stopnia/tytułu naukowego. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i zasadami HR Excellence in Science, a szczegółowe warunki zatrudnienia ustalone zostaną na drodze negocjacji ze zwycięzcami konkursu.

 

W przypadku wygrania konkursu wymaga się, aby Instytut Chemii Bioorganicznej PAN był podstawowym miejscem pracy kierownika zakładu.

 

Dodatkowych informacji udziela Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Aplikując na stanowisko wymienione w ogłoszeniu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także z informacją dotyczącą ochrony danych.

Informacja dotycząca ochrony danych.

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail ibch@ibch.poznan.pl (zwanego w dalszej części Instytutem).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
• dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
• ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
• przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.
Obowiązkowe:
Deklaruję, że w przypadku wygrania konkursu ICHB PAN będzie moim podstawowym, pełnoetatowym miejscem zatrudnienia i wyrażę zgodę na zaliczenie mnie do tzw. liczby „N” Instytutu (każdy pracownik naukowy w Polsce musi złożyć oświadczenie o zaliczeniu do liczby naukowców („N”) jednej wybranej jednostki naukowej).

APLIKUJ TERAZ