Praca: Inspektor

Ogłoszenie numer: 7045392, z dnia 2022-05-30

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Oceny Projektów, Oddział Oceny Projektów

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 55/2022

liczba etatów: 2 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia)


wykształcenie: wyższe


Zakres obowiązków:
 • dokonywanie weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs oraz projektów pozakonkursowych
 • dokonywanie w ramach Komisji Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków
  o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs oraz projektów pozakonkursowych
 • prowadzenie w trakcie Komisji Oceny Projektów negocjacji z Projektodawcami
 • udział w prowadzonej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu procedurze odwoławczej w przypadku odwołań od negatywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie
Wymagania niezbędne:
 • min. 3 letni staż pracy
 • ogólna wiedza dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w tym znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wersja obowiązująca) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (wersja obowiązująca)
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie
 • łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej
Wymagania dodatkowe:
 •  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej, w tym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 547) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • samodzielność, kreatywność
Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przy
ul. Kościuszki 95 w Poznaniu:

budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne
w budynku nie są przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające dokładności.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530)

Oświadczenia do druku – pobierz dokument

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
APLIKUJ TERAZ