Praca: Inspektor

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 88174

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • stanowisko znajduje się na I piętrze budynku biurowego wyposażonego w windę osobową

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację

 • klatka schodowa o szerokości 160 cm z poręczami

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • budynek jest wyposażony w windę

Zakres zadań

 • przyjmuje i opracowuje korespondencję wpływającą do Wydziału od operatorów pocztowych oraz rejestruje ją w systemie informatycznym, w tym prowadzi obsługę korespondencji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
 • rejestruje w systemach centralnych POBYT oraz Zatrudnienie Cudzoziemców wnioski o pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, przedłużenie wizy, wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę, wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, w sprawach obywateli UE, w sprawach dokumentów wydawanych cudzoziemcom
 • analizuje i weryfikuje korespondencję w celu umożliwienia właściwej rejestracji oraz dekretacji korespondencji w aplikacji Cudzoziemcy
 • pełni dyżury w Punkcie Podawczym na sali obsługi klienta, w tym przyjmuje korespondencję bezpośrednio od klientów wydziału oraz poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
 • zapewnia obsługę klienta w zakresie udzielania wszelkich informacji z zakresu wymaganej dokumentacji dla poszczególnych procedur związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz udzielania informacji umożliwiających dostęp do elektronicznego śledzenia statusu spraw prowadzonych w Wydziale
 • dystrybuuje dokumentację do/z Wydziału oraz rozdziela korespondencję w ramach wewnętrznego obiegu dokumentów; współpracuje z pracownikami delegatur w ramach rozdziału korespondencji oraz obsługi aplikacji i systemów centralnych
 • sporządza projekty pism w ramach prowadzonych spraw z zakresu właściwości organów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji państwowej
 • znajomość przepisów Kpa
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • znajomość problematyki związanej z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • rzetelność i sumienność
 • umiejętność współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego
 • efektywna komunikacja
 • asertywność
APLIKUJ TERAZ