Praca: Inspektor

Ogłoszenie numer: 5572053, z dnia 2021-09-17

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Infrastruktury

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 71/2021

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: techniczne

 

Zakres obowiązków:
 • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń ADR
 • przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o osobach, którym wydano zaświadczenie ADR
 • archiwizowanie dokumentacji dotyczącej szkoleń, przebiegu egzaminów i wydanych zaświadczeń ADR
 • udział w pracach komisji egzaminującej kierowców ubiegających się o uprawnienia ADR
 • weryfikacja wniosków o wpis podmiotów prowadzących kursy ADR do rejestru, prowadzenie rejestru i przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających wpis do tego rejestru
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy ADR oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących tych podmiotów
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z zagadnieniami ADR

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3 lata stażu pracy
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • znajomość ustaw samorządowych, KPA, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych i rozporządzeń wykonawczych, ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • znajomość pakietu MsOffice
 • umiejętność czytania procedur i stosowania odpowiednich przepisów
 • wysoka kultura osobista i odporność na stres
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność tworzenia zestawień, analiz i wykresów
 • dbałość o jakość wykonywanej pracy
 • komunikatywna znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego, lub białoruskiego

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko związane wyjazdami służbowymi na terenie województwa wielkopolskiego, z pracą przy komputerze wymagające skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie”
   zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
   Oświadczenia do druku – pobierz dokument
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
APLIKUJ TERAZ