Praca: Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 76176

Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
– Budynek wyposażony w windę osobową,
– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,
- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
- Zagrożenie korupcją,


- praca w terenie,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- praca pod presją czasu,

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, planu zagospodarowania przestrzennego województwa i wyłącznej strefy ekonomicznej w celu przygotowania uzgodnień dokumentów planistycznych w odniesieniu do obszarów chronionych,
 • Przygotowuje postanowienia i prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów chronionych – w celu zapewnienia realizacji celów ochrony tych obszarów
 • Przygotowuje opinie i wnioski w zakresie obszarów chronionych i innych zagadnień ochrony przyrody w ramach współpracy między Wydziałami ,
 • Prowadzi sprawy i przygotowuje decyzje i opinie związane z wydawaniem zezwoleń na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz sprawy związane z przygotowaniem sprawozdań dotyczących gatunków chronionych ,
 • Przygotowuje decyzje na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków obcych oraz prowadzi kontrole spełnienia warunków określonych w decyzjach zezwalających na odstępstwa od zakazów w stosunku do tych gatunków oraz sprawy związane z przygotowaniem sprawozdań dotyczących gatunków obcych,
 • Przygotowuje decyzje na odstępstwa od zakazów w stosunku do żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, zaliczanych do kategorii II oraz kontrole warunków przetrzymywania zwierząt tych gatunków,
 • Prowadzi kontrole spełnienia warunków określonych w decyzjach zezwalających na odstępstwa od zakazów w zakresie ochrony gatunkowej, gatunków obcych oraz niebezpiecznych oraz kontrole ogrodów zoologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt,
 • Prowadzi sprawy ustalania i likwidacji stref ochrony wokół ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, a także sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na czynności objęte zakazami w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o kierunku: biologia, geografia, ochrona środowiska, leśnictwo lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza merytoryczna z zakresu biologii, leśnictwa, ekologii, ochrony przyrody i środowiska,
 • Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Odpowiedzialność,
 • Umiejętność obsługi GIS,
APLIKUJ TERAZ