Praca: Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 74284

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
krajowej i zagraniczne wyjazdy służbowe
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • Współpracuje podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno – ekonomiczno – środowiskowych praz koncepcji programowych,
 • Pomaga w prowadzeniu spraw dotyczących protestów społecznych związanych z planowaną inwestycją w zakresie protestów dotyczących zagadnień środowiskowych,
 • Bierze udział w przygotowaniu, we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Współpracuje przy prowadzeniu sekretariatu Zespołu Opiniującego Inwestycje (ZOPI),
 • Pomaga w prowadzeniu prac dotyczących przygotowania dokumentów niezbędnych w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót, projektów budowlanych, projektów wykonawczych materiałów przetargowych dla planowanych zadań drogowych, mostowych i drogowo – mostowych
 • Uczestniczy w merytorycznym odbiorze dokumentacji projektowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa budowlanego, specustawy drogowej,
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych ( pakiet Office )
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ