Praca: Inspektor wojewódzki

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 86798

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu oraz na terenie wojewódzwa podczas kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • zagrożenia biologiczne typowe, szczególnie podczas kontroli jednostek szpitalnych i laboratoriów

 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • przeprowadza kontrole podmiotów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
 • przeprowadza kontrole dysponentów zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych, podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznychi dyspozytorów, jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • planowanie kontroli i sprawozdawczość
 • realizacja zadań administracyjno-organizacyjnych w zakresie kontroli podmiotów leczniczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia
 • znajomość ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o diagnostyce labolatoryjnej
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odporność na stres
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego lub fizjoterapeuty
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ