Praca: Inspektor wojewódzki

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 84407

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu (w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych)

 • obsługa poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych

 • konieczność poruszania się po Urzędzie w celu przekazania lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się na VIII piętrze budynku biurowego

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • kontroluje realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków, adopocji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • kontroluje zgodność zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami
 • zasiega informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa
 • współdziała z samorządem gminnym, powiatowym i województwa w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • organizuje spotkania, konferencje i zjazdy mające na celu prawidłową realizację zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • gromadzi sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rodziny w wersji elektronicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kpa, Kodeksu cywilnego, Konwencji o Prawach Dziecka
 • wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju dziecka, dobra znajomość zagadnień z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, znajomość problematyki patologii społecznych
 • doświadczenie w zakresie bezpośredniej pracy z dzieckiem
 • umiejętność pracy indywidulanej oraz w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • komunikatywność
APLIKUJ TERAZ