Praca: Inspektor wojewódzki

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 83568

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa, o normatywnej ilości stopni, z poręczami

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • weryfikuje i kontroluje dokumenty finansowo–księgowe: wydatki budżetowe i unijne, ZFŚS, sumy depozytowe i sumy na zlecenie oraz służbowe polecenia wyjazdów krajowych i zagranicznych pod względem prawidłowości wymaganych elementów oraz zastosowania prawidłowego opisu operacji gospodarczej i załączników; dokonuje kontroli formalno–rachunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego; weryfikuje, kontroluje i przelicza załączniki z fakturami zakupu w celu prawidłowego obciążania najemców – klientów zewnętrznych urzędu; przygotowuje kserokopie faktur zakupu z załącznikami w celu sporządzenia dokumentacji potrzebnej do wystawienia refaktur i not obciążeniowych na najemców; realizuje zadania związane z obsługą projektów: „Kierunek Wielkopolska, Sprawny Urząd bliżej migranta Etap I i Etap II oraz „ Wielkopolska Wspólna Sprawa” z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020
 • asygnuje dokumenty finansowo-księgowe wydatków budżetowych i unijnych, ZFŚS, sum depozytowych i sum na zlecenie zgodnie z dyspozycją merytoryczną oraz podróży służbowych w elektronicznym systemie e-delegacje, przygotowuje do zatwierdzenia do zapłaty przez Głównego Księgowego Urzędu i Dyrektora Generalnego; wprowadza do komputerowego systemu finansowo–księgowego niezbędne dane i informacje potrzebne do rejestracji dokumentów finansowo–księgowych WUW, dekretuje dokumenty oraz generuje ich zapłaty, rozliczenia zdarzeń i transakcji zgodnie z ustawą o rachunkowości, zakładowym planem kont, budżetem tradycyjnym i zadaniowym
 • kontroluje i sprawdza wygenerowane z komputerowego systemu finansowo-księgowego polecenia przelewów z dokumentami papierowymi: wydatków i dochodów budżetowych, wydatków unijnych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sum na zlecenie, sum depozytowych; podpisuje (z upoważnienia Dyrektora Generalnego w elektronicznych systemach bankowych) na podstawie przygotowanych i sprawdzonych dokumentów zlecenia operacji bankowych
 • udziela informacji i pełni rolę doradczą w zakresie poprawności i zgodności dostarczanych do oddziału dokumentów finansowo-księgowych z załącznikami, ewidencji i rozliczania podróży służbowych, obsługi komputerowego systemu e-delegacji
 • drukuje z komputerowego systemu e-delegacji zrealizowane i zatwierdzone do wypłaty polecenia wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych, przekazuje do zapłaty w systemie bankowym zrealizowane delegacje
 • drukuje z komputerowego systemu finansowo-księgowego polecenia księgowania, kompletuje z zaksięgowanymi i zapłaconymi dokumentami finansowo-księgowymi, segreguje dokumenty według numeracji i wpina komplet do segregatorów, odkłada do zbiorów przechowywania i archiwizacji dokumentacji księgowej; przygotowuje i archiwizuje dokumenty dotyczące wydatków, ZFŚS, sum depozytowych i sum na zlecenie, sporządza protokoły zdawczo–odbiorcze i przekazuje zbiory do archiwum zakładowego
 • sporządza i przesyła w elektronicznym systemie informacje/deklaracje miesięczne i roczne do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie zestawień z Oddziału Kadr; sprawdza i podpisuje z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego dokumenty w elektronicznym systemie Budżetu Państwa TREZOR
 • prowadzi, kontroluje i weryfikuje ewidencję pracowników i kontrahentów w komputerowym systemie finansowo–księgowym; wystawia noty księgowe kontrahentom w celu korekty błędnie wystawionych dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość obsługi komputerowych programów księgowych
 • umiejętność sprawnego organizowania pracy
 • łatwość komunikacji i argumentowania
 • biegła znajomość MS Excel
 • umiejętność obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • terminowość, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość Kpa, Ustawy o ochronie danych osobowych , ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • efektywna komunikacja
 • radzenie sobie ze stresem
 • szybkie dostosowywanie się do zmian
APLIKUJ TERAZ