Praca: Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 84167

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
różnorodność cen i kosztów zmienna zarówno w czasie, jak i w asortymentach prac i robót.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację kontraktów, wyliczenia kosztów zmian realizowanych zadań, szczególnie przyjętych w wyliczeniach cen jednostkowe,
 • Sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi i biurami projektowymi, opracowania i analizy kosztowe na etapie opracowania dokumentacji projektowej, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe,
 • Na podstawie przedmiarów tzw. Ślepych kosztorysów (bądź innych danych określających ilościowo zakres zamówienia) przekazanych przez komórki merytoryczne wykonuje i przygotowuje wyliczenia szacunkowej wartości zamówień dla dokumentacji i robót, kosztorysy inwestorskie, a także planowane koszty dokumentacji i robót, we współpracy z komórkami merytorycznymi,
 • Sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi, wyliczenia kosztów roszczeń, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe,
 • Aktywnie uczestniczy w negocjacjach cenowych z Projektami i wykonawcami, przedstawiając własne analizy i oponie dotyczące wyliczonych kosztów i podstaw ich przyjęcia,
 • Weryfikuje, przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zapisów dotyczących opracowań kosztowych dla celów przetargowych na opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót,
 • W ramach inżynierii wartości zbiera i analizuje dane dotyczące kosztów projektów i wykonania na postawie ofert złożonych w przetargach, a także monitoruje i analizuje ceny i trendy rynkowe,
 • Tworzy narzędzia ułatwiające proces: szacowania, kalkulacji i aktualizacji kosztów w różnych fazach planowanych i realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kosztorysowania i/lub wycen robót budowlanych
 • znajomość zasad kosztorysowania i szacowania wartości zarówno na podstawie praktyki własnej jak i zgodnie z – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa ( dot. Wartości Kosztorysowej Inwestycji – WKI)
 • znajomość problematyki i uwarunkowań budowy dróg i obiektów inżynierskich,
 • Znajomość technologii robót,
 • Umiejętność obsługi programów kosztorysowych powszechnie wykorzystywanych typu NORMA
 • Umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office)
 • Kompetencje – wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie kosztorysowania i inżynierii wartości, zaawansowanej obsługi programu Excel, negocjacje,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Język angielski – poziom komunikatywny (B1)
 • Uprawnienia budowlane,
 • Umiejętność obsługi programu Auto CAD
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych
APLIKUJ TERAZ