Praca: Główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Główny księgowy
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/2318
OBOWIĄZKI:
Podstawowe obowiązki:prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej; wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych; opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki; kompletowanie dokumentów finansowo - księgowych, dokonywanie przelewów; dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych; prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej; sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych; wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Wykształcenie: pomaturalne/policealne, ekonomiczne
Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, ekonomiczne


Wymagania inne:

Wymagania obowiązkowe: 1) posiadanie obywatelstwa polskiego; 2) posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku głównego księgowego: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości; ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej o kierunku: rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości; posiadanie certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;3)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;4)brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne; 5) nieposzlakowana opinia;Wymagania dodatkowe: 1) mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych, 2)znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy; Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych;Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych; Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Ustawy budżetowej; Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości; Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 3) znajomość programów finansowo- księgowych / Progman 4)samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu