Praca: Główny księgowy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 100993

Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


 – Budynek wyposażony w windę osobową,


– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,


- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,


- Zagrożenie korupcją,


- Występuje stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,


- Niezbędne są krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,


 

Zakres zadań

 • Bezpośrednio kieruje lub koordynuje pracę do 4 pracowników,
 • Prowadzenie rachunkowości Regionalnej Dyrekcji w Poznaniu, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,
 • Koordynowanie prac związanych z ewidencjonowaniem dowodów księgowych, obiegiem dokumentów finansowo-księgowych, prowadzeniem kasy oraz sporządzaniem sprawozdawczości Regionalnej Dyrekcji w Poznaniu w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji finansowej oraz terminowym rozliczaniem należności i zobowiązań,
 • Koordynowanie spraw wynikających z rachuby płac oraz obsługi finansowo-księgowej polegające na sporządzaniu list płac, odprowadzaniu z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od wynagrodzeń pracowników Regionalnej Dyrekcji w Poznaniu oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu dokonania prawidłowych wypłat wynagrodzeń oraz zasiłków,
 • Koordynowanie prowadzenia ewidencji, aktualizacji, rejestracji i oznakowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, uzgadnianie stanu środków trwałych i wyposażenia ze stanem księgowym w celu zgodności sald, poprawnego sporządzenia rocznego sprawozdanie o stanie ruchu środków trwałych do Głównego Urzędu Statystycznego oraz ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • Koordynowanie sporządzania budżetu Regionalnej Dyrekcji w celu zapewnienia środków finansowych na realizację zadań jednostki,
 • Koordynowanie spraw wynikających z obsługi kadrowej pracowników urzędu,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub
dowolne wyższe i ekonomiczne studia podyplomowe lub
dowolne wyższe i certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub dowolne wyższe i wpis do rejestru biegłych rewidentów,

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego księgowości,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera: Microsoft Word i Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • efektywna komunikacja,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • dostosowywanie się do zmian,
 • umiejętność przekazania informacji,
 • znajomość prawa pracy i umiejętność jego zastosowania w praktyce,
APLIKUJ TERAZ