Wiadomości

Wparcie pracodawców przez urzędy pracy

Wparcie pracodawców przez urzędy pracy

Programy Powiatowych Urzędów Pracy są kierowane nie tylko do bezrobotnych, ale też do pracodawców. Przedsiębiorcy mogą korzystać z takich form wsparcia, jak poradnictwo zawodowe, doradztwo przy doborze kandydata do pracy, a także pomoc w rozwoju zawodowym pracownika.

Podnoszenie kompetencji u kandydatów

Podnoszenie kwalifikacji u kandydatów do pracy, może być realizowane w formie staży i bonów stażowych oraz trójstronnych umów szkoleniowych. Inną formą aktywizacji pozostaje przygotowanie zawodowe dorosłych, które jest realizowane w postaci praktycznej nauki zawodu oraz przyuczenia do pracy dorosłych.

Poznańscy pracodawcy mogą starać się o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników z Funduszu Pracy. Do tego należy spełnić dwa warunki:

– pracodawca chce zatrudnić młodocianych w zawodach, które ogłoszono w wykazie  zawodów w wojewódzkim dzienniku urzędowym

-spełnia warunki do przygotowania zawodowego w obszarze wymagań zawodowych i pedagogicznych.

Pracodawcy, którzy skorzystają z takiej formy wparcia, będą zobowiązani do tego, aby po zakończeniu szkolenia zawodowego, zatrudnić młodocianych w oparciu o umowę o pracę na okres minimum 6 miesięcy.

Aktywizacja bezrobotnych

Efektem podjęcia współpracy z  urzędem może być także wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Na pomoc mogą liczyć też osoby bezrobotne, które chciałyby znaleźć pracę w Poznaniu, ale mają lukę w życiorysie zawodowym z powodu opieki nad dzieckiem lub inną osobą zależną.

Ponadto przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania na wynagrodzenie pracownika po 50 roku życia, a także z refundacji składek na ubezpieczenie społeczne pracownika do 30 roku życia.

Inne formy aktywizacji osób  bezrobotnych, które odbywają się przy współpracy urzędów pracy i pracodawców, to prace społecznie użyteczne, bony zatrudnieniowe oraz granty na telepracę. Przedsiębiorcy są zachęcani także do zatrudniania osób niepełnosprawnych i cudzoziemców.

Zostaw komentarz