Wiadomości

Ocena pracy nauczyciela – co ile lat?

Ocena pracy nauczyciela – co ile lat?

Pracownicy dydaktyczni są poddawani cyklicznej kontroli ze strony resortu oświaty. Warunki, w jakich się to odbywa, określają Karta nauczyciela, a także specjalne ustawy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Na jakiej podstawie ocenia się nauczycieli i kto tego dokonuje? Wyjaśniamy krok po kroku, w jaki sposób weryfikowana jest ich praca.

Ocena pracy nauczyciela

Zgodnie z obowiązującymi od nowego roku przepisami, ocena pracy nauczyciela odbywa się co 5 lat, licząc od dnia uzyskania danego stopnia zawodowego.

W stosunku do pracowników dydaktycznych, których obejmują przepisy, obowiązują więc następujące terminy:

ocena pracy nauczyciela kontraktowego – do 31 sierpnia 2023 r. Jeśli nauczyciel rozpocznie staż na stopień nauczyciela mianowanego, wówczas ocena zostaje przesunięta na czas po jego zakończeniu;

ocena nauczyciela mianowanego – do 31 sierpnia 2023 r. Nauczyciel, który rozpoczął staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, zostaje oceniony dopiero po jego zakończeniu;

ocena pracy nauczyciela dyplomowanego – do 30 czerwca 2022 r.

Wyjątki od tej reguły i szczegółowe przepisy przejściowe opisane są w ustawie dotyczącej prawa oświatowego z 22 listopada 2018 r. i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r.

Należy również pamiętać, że pracownicy dydaktyczni, którzy zostali ocenieni na podstawie przepisów obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r., na kolejną weryfikację pracy czekają kolejne pięć lat.

Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela

Ewaluacji dokonuje dyrektor szkoły, w której pracuje nauczyciel. Nie może być to jednak jego prywatna opinia. Zgodnie z Kartą nauczyciela nie powinny mieć na nią wpływu poglądy polityczne i religijne obu stron, a także fakt, że nauczyciel odmówił w przeszłości wykonania polecenia służbowego, gdyż miał uzasadnione przekonanie, że było one sprzeczne z dobrem ucznia bądź dobrem publicznym.

Kryteria oceny pracy nauczyciela

Przepisy obowiązujące od 3 stycznia 2019 r. znoszą również konieczność samodzielnego przygotowywania przez pracowników placówek dydaktycznych wewnętrznych regulaminów oceny. Teraz jej sposób został ujednolicony przez ustawę.

Spełnienie poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela ewaluowane jest w ramach czterostopniowej skali, od 0 do 3.

Karta oceny pracy nauczyciela

Dyrektor dokonuje oceny na specjalnie przygotowanej w tym celu karcie oceny pracy nauczyciela. Prócz punktowych ocen i ich uzasadnienia, dokument ten zawiera informację o procentowym poziomie spełnienia wszystkich kryteriów.

Po przekazaniu karty nauczycielowi, ten ma 14 dni na złożenie do odpowiedniego Kuratora Oświaty wniosku o dokonanie ponownej ewaluacji pracy.

Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela

Zgodnie z ustawą, oceny dokonuje się z inicjatywy dyrektora. Z wnioskiem może wyjść także nauczyciel, rada rodziców, rada szkoły, organ prowadzący szkołę, organ sprawującego nad nią nadzór pedagogiczny. W przypadku szkół kształcenia nauczycieli – kuratora oświaty.

Ponadto dyrektor ma na wystawienie opinii o pracy nauczyciela 3 miesiące. Czas liczy się od momentu poinformowania na piśmie nauczyciela o takim zamiarze lub otrzymania stosownego wniosku.

Poznański Serwis Oświatowy

Informacje na temat regulacji dotyczących kontroli pracy, zmian w przepisach, strategii promowania w Poznaniu oświaty, a także ofert pracy dla nauczycieli znaleźć możemy na stronie Poznańskiego Serwisu Oświatowego.

W Poznaniu pracę dla nauczycieli oferują zarówno prywatne, jak i publiczne placówki dydaktyczne. Zapotrzebowanie jest spore. W Poznaniu znajduje się ponad dwieście podstawówek, liceów i techników, a także kilkadziesiąt szkół policealnych i branżowych.

Zostaw komentarz