Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 83223

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
praca w terenie
praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
stres związanych z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz odpowiedzialności za różnorodne zadania i działania pod presją czasu

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne lepiszczy, mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw dla zadań realizowanych z programów rządowych,
 • Wspólnie i innymi członkami Zespołu Asfaltów i Mieszanek Mineralno – Asfaltowych, analizuje, wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych lepiszczy, mieszanek mineralno – asfaltowych i warstw asfaltowych dla zadań realizowanych z programów rządowych,
 • Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych z programów rządowych zadaniach drogowych i mostowych,
 • Analizuje i kontroluje z bezpośrednim przełożonym swoje spostrzeżenia do przedłożonych recept na mieszanki mineralno – asfaltowe dla zadań realizowanych z programów rządowych w celu określenia poziomu zgodności uzyskanych wyników z wymaganiami. pod względem merytorycznym dostarczone recepty na mieszanki mineralno- asfaltowe,
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby dla zadań realizowanych z programów rządowych,
 • Współpracuje z Nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych z programów rządowych,
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii B+E
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,
APLIKUJ TERAZ