Praca: Specjalista / Specjalistka ds. marketingu

Zatrudnimy osobę na stanowisko

Specjalista / Specjalistka ds. marketingu
Miejsce pracy: Poznań
OPIS ZADAŃ:
 • współtworzenie i realizacja strategii marketingowych, w szczególności strefy Aquaparku
 • współpraca z agencjami eventowymi, graficznymi oraz mediami m. in. briefing, koordynacja produkcji materiałów, planowanie kampanii
 • monitorowanie rynku, trendów oraz analiza efektywności podejmowanych działań
 • kompleksowa organizacja eventów, ich promocja oraz realizacja
 • prowadzenie projektów marketingowych
 • opracowywanie treści reklam, materiałów marketingowych i informacyjnych
 • budowanie pozytywnego wizerunku Kompleksu i reprezentowanie Kompleksu podczas wywiadów, audycji itp.
 • wsparcie marketingowe dla działu sprzedaży
OFERUJEMY:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • pracę w zespole kreatywnych specjalistów, w nowoczesnym Kompleksie sportowo-rekreacyjnym
 • udział w szkoleniach
 • dodatkowe świadczenia: atrakcyjne rabaty pracownicze, pakiety prywatnej opieki medycznej i fundusz świadczeń socjalnych
 • możliwa dodatkowa premia kwartalna
NASZE WYMAGANIA:
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Marketing, Public Relations, Reklama)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • bardzo dobra znajomość narzędzi marketingowych oraz praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole
 • „lekkie pióro" oraz samodzielność, kreatywność, poczucie estetyki i nieszablonowe podejście do powierzonych zadań
 • umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania syntetycznych wniosków i szacowania spodziewanych efektów planowanych działań
 • mile widziana podstawowa umiejętność obsługi systemu Wordpress
Dołącz do naszego zespołu!
 
 
 
 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

(Kliknij tutaj aby wyświetlić klauzulę)

INFORMACJA DLA KANDYDATA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy UniiEuropejskiej PL) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Termy Maltańskie sp. z o.o. ul. Termalna 1,61-028 Poznań.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Dawid Nogaj, z którym można się kontaktować za pomocąpoczty elektronicznej: iod@termymaltanskie.com.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe, o wykształceniu, umiejętnościach idoświadczeniu zawodowym) przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c, czyli obowiązek prawny spoczywającyna administratorze, w zakresie opisanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz rozporządzeniu Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcówdokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowychpracownika.
Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, aich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane: ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związkówzawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności luborientacji seksualnej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane wogłoszeniu stanowisko przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przesłania Pani/Pana aplikacji,a w przypadku gdy wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach również przez okres do6 miesięcy od momentu przesłania Pani/Pana aplikacji, a po tym terminie zostaną zniszczone.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcy systemu rekrutacyjnego wspierającegoproces rekrutacji, z którym współpracują Termy Maltańskie, a także mogą zostać udostępnionepodmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa na udokumentowany wniosek (np. policji,urzędom, sądom).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do :
a. dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych (poprawienia),
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f. prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy daneniezgodnie z prawem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji aninie będę profilowane.
8. Termy Maltańskie sp. z o.o. nie przekazują Państwa danych osobowych poza Europejski obszarGospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
APLIKUJ TERAZ